Sản phẩm khác

Cá cơm hấp phơi khô
50.000 VNĐ/bịch
Cá cơm khô
50.000 VNĐ/bịch
Cá hố
50.000 VNĐ/bịch
Cá đéc khô tẩm gia vị
70.000 VNĐ/bịch
Cá đéc khô con lớn
70.000 VNĐ/bịch
Cá đéc khô con trung
60.000 VNĐ/bịch
Cá đéc khô con nhỏ
50.000 VNĐ/bịch
Ruốt khô (Con moi)
30.000 VNĐ/bịch
Mắm cá cơm
30.000 VNĐ/hộp
Mắm ruốt
40.000 VNĐ/hộp