Nước mắm

Nước mắm Loại 1 (nắp vàng)
15.000 VNĐ/lít
Nước mắm Loại 1 (nắp xanh)
20.000 VNĐ/lít
Nước mắm Thượng Hạng (nắp vàng)
30.000 VNĐ/lít
Nước mắm Thượng Hạng (nắp xanh)
40.000 VNĐ/lít
Nước mắm Đặc Biệt (nắp trắng)
50.000 VNĐ/lít
Nước mắm Đặc Biệt (nắp vàng, 01 nhãn nhỏ)
60.000 VNĐ/lít
Nước mắm Đặc Biệt (nắp đỏ, 01 nhãn nhỏ)
80.000 VNĐ/lít
Nước mắm Nhĩ (nắp đỏ, 02 nhãn nhỏ)
100.000 VNĐ/lít