Lễ hội Vịnh Xuân Đài, Xuân Đinh Dậu 2017 – Sông Cầu, Phú Yên